Vedtekter for

Moreno Instituttet - Norsk Psykodrama Institutt

revidert 26/8-2011

§ 1 - Navn

Stiftelsens navn er Moreno Instituttet - Norsk Psykodrama Institutt, forkortet MI - NPI.

Stiftelsen ble opprettet 1. september 1984 av psykolog og psykodramatiker Eva Røine under navnet Norsk Psykodramaskole.

 

§ 2 - Formål

 1. MI - NPI skal gi tilby undervisning og beslektede kulturaktiviteter i hensiktsmessige former til beste for samfunnet.
 2. Stiftelsens midler skal kun nyttes til å realisere stiftelsens formål. Stiftelsen har ikke erverv til formål, og stiftelsens mål er således ikke å skape økonomisk overskudd utover det som er nødvendig for stiftelsens virksomhet.
 3. Stiftelsens grunnkapital skal til en hver tid være minimum i henhold til Stiftelseslovens krav.

 

§ 3 - Organ

Stiftelsen skal arbeide for sitt formål gjennom følgende organ:

 • Styre (§4-§5)
 • Klagenemd (§5)
 • Faglig ledelse (§6)
 • Fagetisk råd (§7)
 • Studentråd (§8)
 • Administrativ leder (§9)

.

§ 4 - Styre

 1. Stiftelsens styre skal ha fem faste medlemmer: Leder, nestleder, tre ordinære styremed-lemmer og ett varamedlem. Funksjonstiden er to år. Medlemmene kan gjenvelges. Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder og velger selv nye medlemmer og vara-medlemmer.
 2. Representanter for studentene og for de ansatte som ikke er styremedlemmer, har møte-, tale- og forslagsrett i saker som berører deres interesser.
 3. Dersom et styremedlem fratrer før funksjonstiden er over rykker varamedlemmet opp, og styret velger et nytt varamedlem for den resterende periode.
 4. Styrets avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 5 – Styrets oppgaver

 1. Styret er stiftelsens øverste organ. Styret forvalter stiftelsens verdier og interesser og skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet.
 2. Styret representerer stiftelsen utad og er ansvarlig organ overfor godkjennende myndig-heter og som part i avtaler instituttet inngår med studenter og andre.
 3. Styret skal kvalitetssikre utdanningstilbudene. Styret har ansvar for at undervisnings-personalet holder tilfredsstillende faglig nivå, samt at fagplaner og reglement følges opp og utvikles med bakgrunn i kvalitetssikringssystemet.
 4. Styret skal sikre at det foreligger godkjente planer for gjennomføring av studietilbudene.
 5. Styret kan delegere beslutninger av faglig karakter til faglig ledelse og i slike tilfeller ivareta sitt ansvar gjennom kvalitetssikringssystemet.
 6. Styret oppnevner et fagetisk råd og vedtar rådets vedtekter (Jfr. § 7). Styrets representanter kan ikke være medlemmer av fagetisk råd.
 7. Styret skal utnevne en klagenemd for saker vedrørende opptak og eksamen i henhold til opptaks- og eksamensreglement fastsatt av styret. Klagenemden skal bestå av fem medlemmer. Styrets representanter kan ikke være medlemmer av klagenemden. (Jfr. Eksamensreglement).

I disiplinærsaker skal styret benytte fagetisk råd og kan bare overprøve dets vedtak i tilfelle saksbehandlingsfeil eller habilitetsproblemer.

 1. Styret ansetter administrativ leder og fagpersonell som er nødvendig for å gjennomføre studietilbudene på forsvarlig måte. Styret fastsetter personalets lønn og øvrige betingelser.
 2. Styret har ansvar for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet for studenter og ansatte ved instituttet.

10.  Styreleder skal innkalle til møter, sette opp saksliste og forberede saker for styret i samarbeid med administrativ leder.

11.  Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Protokollen skal underskrives av styreleder eller nestleder og minst ett styremedlem. Kopi sendes regnskapsfører og revisor.

12.  Stiftelsen forpliktes ved underskrift av administrativ leder sammen med et av de styremedlemmene som er gitt prokura.

§ 6 Faglig ledelse

 1. Faglig leder velges av styret. Instituttets faglige ledelse utgjøres av faglig leder og et lærerråd bestående av instituttets hovedlærere.
 2. Faglig ledelse kan kreve at styret forelegger dem saker til uttalelse av særlig viktighet på det faglige området. Tilsvarende skal faglig ledelse gi uttalelse i saker som er forelagt dem av styret.
 3. Faglig ledelse har det daglige pedagogiske ansvar. Faglig ledelse skal virke for at læremidler, fagpersonell og undervisning opprettholder en tilfredsstillende faglig og pedagogisk standard for til enhver tid å kunne oppfylle læreplanenes mål og etterleve instituttets reglement.
 4. Faglig ledelse oppnevner en opptakskomité på to medlemmer.
 5. Faglig ledelse utpeker en kontaktlærer for hver klasse på instituttet. Kontaktlæreren har ansvar for å utarbeide konkrete undervisningsplaner, samt etablere og vedlikeholde rutiner for løpende kontakt med studentene (jfr. § 8.1).

Kontaktlærer har ansvar for at studentene en gang i semesteret fyller ut et skriftlig evalueringsskjema.

 1. Faglige ledelse evaluerer studietilbudene minst én gang i året som et ledd i instituttets kvalitetssikringssystem. I arbeid med nye eller endrede studietilbud skal faglig ledelse innhente synspunkter fra studentrådet.

Endringer i godkjente fagskoletilbud må klareres med godkjennende myndighet.

 1. Faglig ledelse skal en gang i året innkalle alle lærere, gjestelærere og sensorer tilknyttet MI – NPI til et evaluerings-, informasjons- og inspirasjonsmøte
 2. Lærerrådet fører protokoll over sine møter.

§ 7 Fagetisk råd

 1. Stiftelsens fagetiske råd skal ha minimum fem medlemmer. Funksjonstiden for rådets medlemmer er to år. Medlemmene kan ikke sitte i rådet mer enn seks år i sammenheng. Rådet velger sin leder.
 2. Fagetisk råd skal behandle og gi uttalelser i alle saker som forelegges det av styret, eller som fremmes direkte til rådet. Rådet kan vedta anbefalinger til styret om en hvilken som helst sak. Fagetisk råd skal møtes minst to ganger i året og ellers når lederen finner det påkrevd.
 3. Beslutninger truffet av Fagetisk råd i disiplinærsaker kan bare overprøves av styret i tilfelle saksbehandlingsfeil eller habilitetsproblemer.
 4. Ett rådsmedlem med varamedlem velges blant instituttets studenter. Disse må ha hatt en tilknytning til MI - NPI i minst ett år for å kunne velges. Dersom ett av disse rådsmedlemmer trekker seg i perioden trer varamedlemmet inn, og et nytt varamedlem velges. Øvrige medlemmer velges av styret. Ingen kan være medlem av styret og fagetisk råd på samme tid.
 5. Fagetisk råd velger blant sine medlemmer et valgstyre bestående av rådets leder og to medlemmer til å forestå forberedelsen og gjennomføringen av de valg som påligger rådet.
 6. Rådet treffer sin beslutning med alminnelig flertall i alle saker. Rådet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede.
 7. Fagetisk råd fører protokoll over sine møter og velger to av de tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen sammen med rådets leder.

 

 

§ 8 Studentråd

 1. Kontaktlærer for hver klasse har ansvar for at det fra hver klasse velges to studentrepre-sentanter til et studentråd. Faglig leder har ansvar for å innkalle til konstituerende student-rådsmøte. Studentrådet konstituerer for øvrig seg selv og velger leder.
 2. Studentrådet møtes etter behov og er bindeleddet til styret og den faglige ledelsen. Styret innkaller representanter fra studentrådet til deltakelse på styrets møter med møte-, tale- og forslagsrett under saker av vesentlig betydning for de enkelte studier. Studentrådet avgjør selv hvem som skal møte for dem i styret.
 3. Studentrådet organiserer valg av et studentmedlem til fagetisk råd. Alle studenter kan foreslå kandidater til fagetisk råd. Kandidatene skal ha hatt tilknytning til instituttet i minst ett år.

§9 Administrativ leder

 1. Administrativ leder representerer stiftelsen utad i anliggender som hører under den daglige ledelse. Administrativ leder har ansvar for økonomistyring, budsjettering og løpende rapportering til styret samt løpende informasjon til studentene i saker av ikke-faglig karakter.
 2. Administrativ leder forplikter stiftelsen med sin underskrift i rettshandler som hører under den daglige ledelse.
 3. Administrativ leder har tale- og forslagsrett i styrets møter og samarbeider med styrets leder om saksforberedelser til styret.
 4. Administrativ leder har ansvar for å tilrettelegge de fysiske forholdene for studenter med særskilte behov.

§ 10 Opphør

Hvis stiftelsens virksomhet skulle bli nedlagt eller overført til staten, skal stiftelsens formue omdannes til et fond med det formål å yte stipendier i utdanningsøyemed.

Stiftelsens statutter skal da endres i samsvar med det endrede formål og den endrede virksom-het. De nye statutter skal utarbeides og godkjennes av styret.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare foretas av styret.

Ekstra informasjon