Reglement for fagskoleutdanning ved Moreno Instituttet – Norsk Psykodrama Institutt

Vedtatt av styret for MI - NPI i møte 26/8 2011.

1. Opptaksreglement 2

2. Eksamensreglement - inkl. arbeidskrav, tilstedeværelse, og vitnemål 3

3. Reglement for disiplinærsaker. 5


1. Opptaksreglement

Søknader behandles av en opptakskomité bestående av to representanter for lærerrådet oppnevnt av faglig ledelse (jfr. § 6.4 i Vedtekter for MI – NPI).

Opptakskrav:

Søkere skal som hovedregel ha fullført og bestått videregående utdanning. Det er ønskelig, men ingen betingelse, at søkerne har eksamen fra Barne- og ungdomslederfaget på VG 3. Søkere må kunne lese og forstå engelsk pensum.

Etter særskilt vurdering av opptakskomiteen kan søkere med relevant realkompetanse tas opp. Vurderingen skjer på grunnlag av vitnemål og attester. Realkompetanse skal innebære minimum tre års erfaring med ungdomsarbeid og søkeren må være minimum 19 år. Opptakskomiteen kan innkalle søkere til intervju før endelig avgjørelse om det foreligger tilfredsstillende realkompetanse. Søkere som er i arbeid med ungdommer prioriteres. Ved ellers lik vurdering av kandidater vil den/de bli foretrukket som har mest relevant erfaring.

Klagerett:

Avgjørelsen om opptak kan innen tre uker etter mottatt avgjørelse påklages skriftlig til opptakskomiteen. Hvis denne opprettholder sin avgjørelse, sendes klagen videre til instituttets klagenemnd (jfr. Vedtekter for MI-NPI § 5.6).


2. Eksamensreglement - inkl. arbeidskrav, tilstedeværelse, og vitnemål

 

Eksamensformer, arbeidskrav etc.

Eksamensform, arbeidskrav samt krav til tilstedeværelse i undervisningen, er tilpasset instituttets ulike studieprogram og således nærmere beskrevet i studieplanene for de enkelte studieprogrammer.

Som en illustrasjon på dette er følgende hentet fra studieplan for Ungdomslederutdanningen:

Arbeidskrav:

Studenten skal i løpet av studiet levere seks skriftlige oppgaver over oppgitte temaer på 2-4 sider. Oppgavene vurderes av faglærer som tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende.

Studentene må ha minimum 85 % tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen. Ved gyldig fravær utover dette kan studenten pålegges kompensatoriske arbeidskrav godkjent av fagansvarlig, før studenten kan gå opp til eksamen.

Det forventes at studentene deltar aktivt i øvelser og diskusjoner på samlingene.

Eksamen:

Eksamen består av en skriftlig hjemmeoppgave på 25 sider +/- 10 %. Oppgaven skal skrives individuelt. Tema utarbeides i samarbeid med en hovedlærer og drøftes i lys av pensumlitteraturen. Studentene får veiledning i oppgaveskriving på samlingene herunder skriftlige retningslinjer for bedømmelsen. Oppgaven skal fremlegges muntlig for sensorene med gruppen til stede. Karakter er bestått/ikke bestått.

Generelt for alle studieprogrammer

Sensorer

Praktiske og skriftlige eksamener skal bedømmes av to sensorer hvorav den som ikke har vært hovedlærer på programmet, har avgjørende stemme ved uenighet.

Karakterbegrunnelse

Studentene har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Skriftlig oppgave skal begrunnes skriftlig etter anmodning som må fremmes innen tre uker etter mottatt sensur. Muntlig begrunnelse gis umiddelbart etter praktisk/muntlig eksaminasjon.

Ny prøve

Ved stryk til praktisk/muntlig eksamen og for studenter som ikke kunne avlegge eksamen pga. sykdom eller annen gyldig grunn, vil ny eksamen bli arrangert innen 4 måneder.

Vitnemål

På grunnlag av godkjente arbeidskrav og bestått eksamen og under forutsetning av at alle studieavgifter er betalt, får studentene utdelt et vitnemål som dokumenterer utdanningens innhold, samt oppnådd karakter ”godkjent”.

Klagerett:

Ved stryk til skriftlig eksamen eller på oppgave kan studenten fremsette skriftlig krav om omsensur. Dette må gjøres til instituttets administrasjon senest tre uker etter at studenten har blitt gjort kjent med bedømmelsen og har mottatt skriftlig sensurbegrunnelse.

Stryk til praktisk/muntlig eksamen som i sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Faglig ledelse oppnevner intern og ekstern sensor ved omsensur. Karakterfastsetting ved omsensur kan ikke påklages.

Ved stryk eller gyldig forfall til eksamen kan studentene gå opp til ny/utsatt eksamen som avholdes innen 4 måneder. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp innen fristen. En student kan maksimalt gå opp tre ganger til en eksamen.

Klage over formelle feil ved eksamen

Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er, eller burde være, kjent med det forhold som ligger til grunn klagen. En slik klage avgjøres av styret selv hvis klagen tas til følge. Ellers sendes saken over instituttets klagenemnd for avgjørelse.

Finner styret eller klagenemnden at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer.


3. Reglement for disiplinærsaker

En student kan bli utelukket fra studiet under følgende forutsetninger:

-   Dersom det kommer til instituttets dokumenterte kjennskap at studenten er dømt for seksuelle overgrep eller vold. Instituttet kan ikke forlange politiattest men vil informere søkere og studenter om at dette må forventes som et krav fra framtidige arbeidsgivere.

-   Dersom studenten gjentatte ganger har kommet ruset på samlingene til tross for advarsler.

Styret treffer beslutning om utestenging av en student etter innstilling fra kontaktlærer, og etter å ha gitt studenten skriftlig anledning til å framføre sin sak. Avgjørelsen kan påklages til fagetisk råd.

Klagerett:

I disiplinærsaker skal styret i forbindelse med klagebehandling innhente uttalelse fra stiftelsens Fagetiske råd. (Jfr stiftelsens vedtekter § 7). Innstillingen fra Fagetisk råd kan bare overprøves av styret med henvisning til åpenbare saksbehandlingsfeil eller habilitetsproblemer.

 

 

Dette reglementet er fastsatt i samsvar med Lov om fagskoleutdanning og skal praktiseres i samsvar med Forvaltningsloven.

Moreno Instituttet - Norsk Psykodrama Institutt – 26.09.2011.

 

Ekstra informasjon