Studieplan for videreutdanningen (regissør)

 

Innledning

Videreutdanningen bygger på fullført lederutdanning og fører fram til tittelen psykodramaregissør/CP. Gjennom utdanningen skal studentene ytterligere utvide og fordype den teoretiske forståelsen og handlingskompetansen de har ervervet seg på lederutdanningen. De skal anvende psykodrama, sosiometri, sosiodrama og gruppepsykoterapi på ulike arenaer. Utdanningen blir en ny og moderne utdanning for psykodramaledere som også vil få dybdekunnskap om Moreno og psykodrama knyttet opp til moderne teorien innen ny forskning. 

 

Videreutdanningen kvalifiserer til:

- Anvendelse av psykodrama innen ulike samfunnssektorer og for ledelse av egne grupper,

rekruttert fra normalbefolkningen, samt i klinisk terapeutisk arbeid.

- å undervise og veilede studenter på lavere nivå.

 

Opptakskrav

For å begynne på regissørutdanningen kreves det bestått ledereksamen, samt at minst en av hovedlærerne som studenten har hatt på lederutdanningen og faglig leder vurderer studenten som egnet. Studenter som har blitt tatt opp med bakgrunn i realkompetanse, kan få krav om å styrke sin formelle kompetanse.

 

Studiets mål og delmål

  • Studenten skal utvikle sine kreative evner i spenningsfeltet mellom teori, gruppe, individ og egne ferdigheter.
  • Studenten skal vise utvikling og modning i klinisk arbeid under jevnlig veiledning.
  • Studenten skal ha integrert kunnskap og erfaring i forhold til psykodrama, gruppespsykoterapi, sosiodrama og sosiometri
  • Studenten skal ha integrert forståelse for anvendelse av psykodrama i gruppepsykoterapi, monodrama (individualterapi) og parterapi.
  • Studenten skal øve opp ferdighet i å analysere og reflektere over en klients mulige behov i det terapeutiske rom.
  • Studenten skal kunne undervise studenter på lavere nivåer i psykodramatisk teori og anvendelsen av denne.
  • Studenten skal øve opp ferdighet i å analysere og reflektere over veiledningssituasjoner med studenter på et lavere nivå.
  • Studenten skal tilegne seg kunnskaper om vitenskapelig metode og anvende disse i en case-study eller annen forskningsstudie. Denne skal vise at studenten kan integrere kunnskap om moreniansk tenkning med andre relevante fagområder.
  • Studenten skal kunne veilede studenter på lavere nivåer i etiske spørsmål.

 

 

Innhold

Hovedemner:

1. Ulike psykol. hovedretninger i lys av more filos. og metode

2. Spontanitet og kreativitet i profesjonsutøvelse

3. Terapeutisk arbeid medulike brukergrupper

 

Hovedemner

1. Psykometrisk arbeid i organisasjoner

2. psykodramatisk arbeid i ulike grupper

Hovedemner:

1.Teatervitensk. emner

2.Teateret som terapeutisk metode II

3.Bruk av mytologi i terapi

Hovedemner:

1.Etiske retningslinjer for

psykodramaregissører

2.Etikk i veiledning

3.Terapeutisk holdning II

 

Hovedemner:

1. Didaktiske emner

2. Undervisning

3. Veiledningsmetodikk

 

Hovedemner:

1. Arbeid med case studier

2. Forskningsetikk

 

Psykodramafilosofi, -teori og –metode

Hovedemner: 1. Fordypning i psykodramatiske begreper, teknikker og delelementer II

2. Fordypning i terapi og det kunstneriske innholdet i psykodrama

3. Fordypning i moreniansk filosofi og teori II
Hovedemner:
Delemner:

1. Fordypning i psykodramatiske begreper, teknikker og delelementer II

 

2. Fordypning i terapi og det kunstneriske innholdet i psykodrama

3. Fordypning i moreniansk filosofi og teori II

metodisk tilnærming til ulike spesielle temaer

(overgrep, traumer, sjokk, sorg, selvmord)

parterapi, monodrama del 2, veiledning

Konsekvenser av Morenos filosofi i det

terapeutiske rom. Surrealistisk psykodrama


 

 

Psykologisk forståelse og individualpsykologi

Hovedemner: 1. Ulike psykologiske hovedretninger i lys av moreniansk filosofi og metode

2. Spontanitet og kreativitet i profesjonsutøvelse

3. Terapeutisk arbeid med ulike brukergrupper

1.Ulike psykologiske hovedretninger i lys av moreniansk filosofi og metode

Delemner: Bevisstgjøring av likheter og ulikheter mellom ulike psykologiske retninger.

Konsekvenser av ulike retninger for den terapeutiske prosess i gruppen

2. Spontanitet og kreativitet i profesjonsutøvelse
Delemner: Hypotesedanning ut fra protagonistens tema = underteksten/det usagte!

Analyse av psykodramaer

3. Terapeutisk arbeid med ulike brukergrupper
Delemner: Overgrep

Traumer
Incest
Psykiatriske pasienter

 

Sosiologisk og sosialpsykologisk forståelse

Hovedemner: 1. Psykodramatisk arbeid i organisasjoner

2. Psykodramatisk arbeid i familier

1. Psykodramatisk arbeid i organisasjoner Delemner:

Ledelse, struktur, utvikling og

dynamikk i organisasjoner

Makt/avmakt

Kulturelle variabler

Tverrkulturell kommunikasjon

2. Psykodramatisk arbeid med familier Delemner:

 

 

Teatervitenskap og litterære emner

Hovedemner: 1.Teatervitenskapelige emner

2. Teateret som terapeutisk metode II

3. Bruk av mytologi som terapeutisk metode