Undervisningsplan for skandinavisk lederutdanning  Oppstarts dato 11. - 14. januar!

Dette er undervisningsplan for Skandinavisk lederutdanningen (2018-2020). MI tar forbehold om at endringer kan komme.

Innledning

 

Lederutdanningen fører fram til tittelen psykodramaleder og psykodramaterapeut.

Lederutdanningen representerer en fordypning av teoretiske emner og praktiske ferdigheter, slik at studentene utvikler sin teoretiske forståelse og sin praktiske handlingskompetanse.

Den kvalifiserer studentene til å lede egne psykodramagrupper og anvende psykodrama i ulike sammenhenger på en rekke samfunnsområder og arbeidssituasjoner.

 

Studiets læringsmål

 

  • Studenten skal ha kunnskaper om J.L. Morenos liv og virke i historisk kontekst.
  • Videre skal studenten tilegne seg forståelse for Morenos bidrag til utviklingen av gruppepsykoterapi, psykodrama, sosiometri og sosiodrama, samt utvikle en helhetlig forståelse for Morenos filosofi og metoder.
  • Studenten skal opparbeide kunnskaper og ferdigheter som skal til for å lede et psykodrama med terapeutisk virkning for protagonist og gruppe.
  • Studenten skal videreutvikle

- tilgang til spontanitet og kreativitet i forhold til egne ferdigheter

- forståelsen for egen prosess og evne til faglig refleksjon (gjennom skriftlige

oppgaver, protokoller og prosessanalyse.)

- evne til analyse og refleksjon i forhold til eget arbeid som:

Individ, gruppemedlem, psykodramaleder og veisøker

- evne til å analysere, lede og ivareta gruppeprosesser.

 

  • Studenten skal kunne anvende kunnskaper fra tilstøtende fagområder i sitt arbeid med psykodrama. Herunder følgende emner (som er spesifisert under ”innhold”):

- Psykologi

- Teatervitenskap og litteratur

- Pedagogikk

- Sosiologi

- Vitenskapsteori

 

  • Studenten skal ha kunnskaper om NPI`s etiske retningslinjer samt juridiske retningslinjer for utøvelse av psykoterapi. Han/hun skal kunne reflektere omkring etiske dilemmaer i eget arbeid.

 

 

Innhold lederutdanning

 

TEMA

HOVEDEMNER

DELEMNER

Psykodrama

- filosofi,    
- teori og    
- metode

1. Fordypning i psyko-

dramatiske begreper,

teknikker og

delelementer

 

- Protagonist                - Hjelpeego

- Lederen                     - Gruppen

- Intervju                      - Scenesetting

- Rollebytte                  - Speiling

- Den tomme stol        - Dublering

­   Terapeutisk enetale  - Deling

2. Ledelse av

psykodrama

 

­   Personlig lederstil

­   Scenens språk

­   Surplus Reality

­   Gruppepsykoterapeutisk arbeid

­   Ledelse av Gruppeprosesser

­   Monodrama (psykodramatisk individualterapi)

3. Fordypning i

moreniansk

filosofi og teori

 

­   Morenos liv og virke                   - Møtet

­   Moreniansk menneskesyn         - Tele

­   Virkelighetsbegreper                 - Rolleteori

og gudsbegrep                           - Katarsis

­   Spontanitet og kreativitet

4. Sosiometri

 

­   Forståelse av diadebegrepet

­   Teoretisk forståelse for dynamikken i en gruppe

5. Sosiodrama

­   Innføring i sosiodrama

­   Anvendelse av sosiodrama

Psykologisk forståelse og individual-psykologi

1. Ulike psykologiske

hovedretninger

 

­   Psykoanalytisk forståelse

­   Atferdsteoretisk forståelse

­   Kognitiv forståelse

­   Eksistensiell forståelse

­   Jungiansk og postjungiansk forståelse

2. Betydningen av

spontanitet og

kreativitet for

psykisk helse

­   Canon of creativity

­   Utvidelse av rollerepertoar

­   Oppøving av spontanitet

3. Terapeutisk forståelse

­   Psykopatologi/utviklingsforstyrrelser

­   Overførings-/motoverføringsbegrepet

­   Splitting og manipulasjon

­   Projektiv identifikasjon

­   Kognitiv reformulering

­   Arketyper og drømmesymboler

Sosiologisk og sosialpsyko-logisk forståelse

1. Sosiometrisk test

 

­   Gjennomføring av sosiometrisk test

­   Ulike gruppeterapeutiske modeller

2. Gruppeterapi og

Gruppe psykoterapi

 

­   Gruppedynamikk

­   Ulike gruppeterapeutiske modeller

­   Konfliktløsning

3. Organisasjonspsykologi

­   Sentrale teorier om organisasjon og ledelse

­   Veiledning

Innhold lederutdanning, fortsettelse

 

 


TEMA

HOVEDEMNER

DELEMNER

Teaterviten-skap og litterære emner

1. Bruk av sceniske

virkemidler

 

­   Symbolspråk                - Spillteknikker

­   Estetikk            - Scenografi

­   Dramaturgi      - Møte mellom sal og scene

2. Teater som terapeutisk

metode I

­   Klassisk dramatikk

­   Teatralisering

3. Bruk av eventyr og

symboler som

terapeutisk redskap

­   Klassiske eventyr

­   Symbolspråk

Etikk

1. Etiske retningslinjer

For psykodramaledere

­   Retningslinjer for ferdig utdannede ledere

­   Taushetsplikt

­   Journalføring

2. Etiske problemstilling-

er i terapi

­   Etiske dilemmaer i rollen som leder.

­   Terapeutisk holdning

3. Juridiske

rammebetingelser

­   Lov for helsepersonell

Pedagogiske emner

1. Kommunikasjonsteori

og ferdigheter

­   Omsetting av teori til praktiske øvelser

­   Teori og øvelser i tolkning og kommunikasjon

­   Kommunikasjon i grupper

­   Tilstedeværelse

­   Stemmebruk

­   Kroppsspråk

­   Gjensidig tilbakemelding

2. Problematisering av

egen kommunikasjon

­   Personlig lederstil

­   Personlig utvikling i gruppen

3. Veiledningsteori og –

praksis

­   Veiledningens egenart

­   Veiledningens ulike faser

­   Veiledningsferdigheter

­   Protokollskriving

Forsknings-metode og vitenskapsteori

1. Vitenskapsteoretiske

emner

­   Innføring i ulike vitenskapsteoretiske retninger

2. Forskningsmetode

­   Kvalitative metoder: intervju og observasjon

Praksis

 

 

­   Regitrening med medstudenter i regiseminarer

­   Regitrening med lærer i åpne grupper (on-site)

­   Terapeutisk egenerfaring i monodrama og i grupper

­   Protokollskriving

 

 

 

 

 

 

Praksis
Regitrening med medstudenter på fire regiseminarer (t)

­Ledelse av grupper sammensatt fra normalpopulasjonen under direkte og indirekte supervisjon (80t veiledning individuelt eller i grupper).

­Ledelse av psykodramagrupper sammensatt fra normalpopulasjonen under direkte supervisjon (3 on-sites)

­Terapeutisk egenerfaring i monodrama (10t) og i grupper (3 helgegrupper)

 

Organisering og arbeidsformer

Lederutdanningen er organisert som et deltidsstudium over 8 semestre og inneholder totalt 11 samlinger av 4 dager samt to sommersamlinger a 7 dager. Alle samlingene er obligatoriske (maks. 10% fravær). Disse samlinger består av undervisning i forelesnings- og seminarform, demonstrasjoner, praktiske øvelser og trening under veiledning.

I tillegg kommer trening ”on-site”, der studentene leder oppvarming, gruppeprossess og psykodramaer med eksterne gruppedeltagere under supervisjon av en lærer. Studentene skal delta på minst 3 on-sit’er à to og en halv dager for å kunne bli klarert for eksamen. Veileder avgjør om dette er tilstrekkelig eller om studenten må delta på flere on-siter for å bli klarert.

 

Som en del av forberedelsen til selvstendig praksis oppfordres studentene under studiet til følgende aktiviteter

å trene på grupper på sine arbeidssteder, fungere som assistenter for ferdige psykodramaledere jobbe med egne eksterne grupper under supervisjon, noe de har anledning til fra andre studieåret på lederutdanningen,. Når studentene har egne grupper skal veilederen være til stede første og siste gangen gruppen møtes og ellers veilede studentene regelmessig mens de har grupper.

 

Obligatoriske arbeidskrav

For å kunne gå opp til ledereksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

1. Obligatorisk deltagelse på samlingene (maks.10% fravær)

2. Fem skriftlige innleveringer

3. Deltagelse på minst fire regiseminarer med klarering til on-site

4. Deltagelse på minst tre on-site helger

5. Lederoppgave på ca 30 sider

6. 80 timer veiledning

7. Innlevering av tre protokoller

 

Vurderingsformer

Uformell vurdering

Studentene vurderes fortløpende individuelt og får muntlig tilbakemelding på sin faglige og personlige utvikling på samlinger, regiseminarer, on-siter og i veiledning.

 

Formell vurdering

6 skriftlige innleveringer med karakter godkjent/ikke godkjent

Lederoppgave på ca 30 sider med karakteren godkjent/ikke godkjent

2 timers individuell praktisk eksamen med presentasjon av lederoppgaven, ledelse av klientggruppe fra normalpopulasjonen, ledelse av et drama, påfølgende muntlig diskusjon (processing) med karakter godkjent/ikke godkjent.

 

 

PENSUMLISTE LEDERUTDANNELSEN

 

Totalt pensum =     Obligatorisk       ca. 7000 sider.

                                Kursorisk           ca. 1000 sider
-----------------------------------------------------------------

Obligatorisk pensum:                           totalt 7278 sider

 

I. Psykodrama/sosiodrama/sosiometri-litteratur:

 

Baim/Burmeister/
Maciel
Psychodrama – Advances in theory and practice
(Routledge, 2007)
978-0-415-41913-0 287
Fonseca, José
Contemporary Psychodrama
New Approaches to theory and technique
(Brunner-Routledge 2004)
1-58391-988 180
Gershoni, Jacob Psychodrama In the 21st. century

Clinical and Educational Applications
(Springer Publishing 2003)

0-8261-2175-6 280
Moreno, J.L.:
Psychodrama Vol.I
(Beacon House 1985)

Section I                   side 1-20,            (20)

Section III:               side 31-46           (16)

Section IV:                side 47-152        (106)

Section V:                 side 153-176      (24)

                                                          166

  166

Moreno, J.L. &

Moreno, Zerka T.
Psychodrama, Vol.II.

(Beacon House 1975)                                                                             

Chapter I:                    side 3-42       (40)

Chapter II:                   side 45-88     (44)

chapter III:                   side 91-132   (42)

  126
Moreno, J.L.:
Who shall survive?
(ASGPP, 1993)   
0-931571-14-6 287
Moreno, Zerka The Quintessential Zerka
Writings by Zerka Toeman Moreno

On Psychodrama, Sociometry and

Group Psychotherapy (Routledge 2006)

1-58391-728-4  305
Moreno, Zerka T. Psychodrama, surplus reality and the art of

Blomkvist, Dag Leif   healing.

& Rützel, Thomas (Routledge, Lond. 2000)

0-415-22320-2 128
Sternberg, P.
& Garcia, A.:
Sociodrama: Who’s in your shoes?
(Praeger Pub. 2000)
0-275-96300-4     253
    totalt
1464
       
       

         

 

II..: Sosialpsykologi/Grupper/organisasjon:

Bjartveit/Kjærstad: Kaos og kosmos. Byggesteiner for

individer og organisasjoner

(Kolle forlag, 1996)

82-463-0003-2 200
Bion, W.R. Experiences in Groups

(Routledge, 1991)

0-415-04020-5 190
Mead, George H. Mind, self & society
(Un.of Chicago Pr. 1967)
0-226-51668-7 389
Moxnes, Paul: Positiv angst I individ, gruppe og 220

Organisasjon. – Et organisasjons-

Psykologisk perspektiv.

(Moxnes, 2000)

82-91558-00-0 220
Yalom, Irvin D.:
The theory and practice of group 590

Psychotherapy

(Basic Books, N.Y. 1995)

0-465-084486 590
    totalt 1589

                                                        

 

                                  

III. Teater m.m:

Boal, Augusto: The rainbow of desire
(Routledge, 1995)
0-415-10349-5 188
Euripides: Medea   53
Ibsen, H.: Fruen fra havet
(Alternativ annet drama)
  75
Johnstone, Keith: Impro: Improvisation and the Theater
(Eyre Methuen, 1981)
041346430x 206
Sofokles: Ødipus 82-05-22527-3 79
Sofokles: Elektra   79
    totalt 680

                  

IV. Andre tilstøtende, relevante teorier mm:

 

Axelsen, Eva Symptomet som ressurs
(Pax, 1997)
8253018703 165
Berne, Eric: Games people play
(Penguin 1997)
0-140-02768-8 320
Brudal, Paul Jan: Det ubevisste språket-

Psykologi og symbolbilder i

folkeeventyrene. (Univ.forl. 1987)

82-00-07279-7 176
Cozolino, Louis  The making of a therapist

(Norton 2004)

0-393-70424-6 209
Erikson. Erik H. Childhood & Society

(Norton, 1993)

039331068x 433
Freud. Anna The Ego and the mechanisms of defence.

(Karnac. 1993)

1855750384 150
Hognestad, Astrid Livskriser og kreativitet i et

Jungiansk perspektiv

(ad notam Gyldendal, 1997)

82-417-0743-6 217
Jung, Carl G.: Symbolene og det ubevisste 82-05-27106-2

(Gyldendal 2000)

  192
Killingmo, Bjørn: Den psykoanalytiske behandlingsmetode,

Prinsipper og begreper

(Universitetsforlaget 1980)

82-00-02211-0 224
Lowen, Alexander Bioenergetics (Penguin Books, 1985) 0-14-00-1322-5 343
May, Rollo Myter og identitet (the cry for myth)

Behovet for myter i vår tid            

(Aventura, 1992)
82-588-0837-0 245
    totalt 2674

   

Veiledning:

Tveiten, Sissel: Veiledning – mer enn ord
(Fagbokforlaget 1998)
82-7674-855-4 195
    totalt 195

 

 

 

Vitenskapsteori, metode , etikk

 

Altavi, Dan Fænomenologi
Fredriksberg. Roskilde Univ.forlag. 2003
  110
Dalland, Olav Metode og oppgaveskriving for studenter

(Gyldendal 2007)

978-82-05-34818-9 288
Ruyter, Knut W.(Red.) Forskningsetikk: beskyttelse av enkeltpersoner

og Samfunn. Gyldendal akademisk. 2003

  349
Willig, Carla: Introducing qualitative research in psychology: adventures

In Theory and Methods.

Buckingham. Open Univ.Press. 2001

  217
  Lov om psykisk helsevern 2003-09-01  
    totalt 676

 

 

Kursorisk, anbefalelsesverdig litteratur:

Pensum: 1000 sider fra listen eller annet etter avtale.

Under kursorisk er titler skrevet med kursiv ute av trykk fra forlag,. Kan eventuelt fåes brukt!!

 

Psykodrama litteratur:

Holmes, Paul,
Karp, Marcia and

Watson, Michael
Psychodrama since Moreno

Innovations in Theory and

Practice.

(Routledge, Lond. 1994)

0-415-09350-3298
 
Holmes, Paul:

The inner world outside

Object relations theory and psychodrama

(. (Routledge, Lond. 1992) 
0-415-05550-4  
Kipper, David A. Psychotherapy through clinical role playing
(Brunner/Mazel, N.Y. 1986)
0-87630-433-1 390
Moreno, J.L. Gruppenpsychotherapie und Psychodrama

(G.Thieme Verlag Stuttgart 1959, 1988)

3-13-378703-9 327
Williams, Antony The passionate technique, Strategic psychodrama

with individuals, families and groups

(Routledge, Lond. 1989)

0-415-00138-2 235
William, Antony Forbidden agenda: Strategic action in groups

(Routledge ,Lond. 1991)

0-415-04401-4
188
Williams, Antony Visual & Active supervision:

Roles, focus, technique

(Norton & Co.N.Y.1995)

0-393-70185-9 285
       

     

 

Gruppeterapi:

 

Karterud, Sigmund Gruppeanalyse og psykodynamisk

gruppepsykoterapi

(Pax forlag, 1999)

82-530-2119-4 470
Rogers, Carl Encounter groups 70-1377-64 168

 

 

 

Organisasjon/gruppe/lederskap:

Bang & Heap: Skjulte ressurser, Om veiledning i grupper.

(Univ.forlaget 99)

8200451178 191
Brown, Rupert:
Group processes – Dynamics within

and between groups.

(Blackwell publ. 1988/1999)

0-631-18496-1 360
Bråten, Stein: Kommunikasjon og samspill fra

Fødsel til alderdom.

(Tano Aschehoug,)

82-518-3545-3 270
Granström, Kjell: Dynamik i arbetsgrupper –

Om grupprocesser på arbetet.

(studentlitteratur 2000)

91-44-01430-9 153
Haslebo, Gitte &
Nielsen, Kit Sanne:
Konsultasjon i organisationer.
Hvordan mennesker skaper ny

mening.

(dansk psyk.forlag,1999)

87-7706-171-3 161
Moxnes, Paul Dyproller: Helter, hekser, horer og

andre mytologiske roller i

organisasjonen

(Moxnes, 1993)

82-990746-6-5 288
Nygård, Roald Aktør eller brikke? – om menneskers

selvforståelse

(Ad notam,Gyldendal 1993)

82-417-0233-7 320
Svedberg, Lars: Gruppsykologi. – Om grupper,

Organisasjoner og lederskap.

(Studentlitteratur 2000)

91-44-01299-3 272
Volkan, Vamik Bloodlines. From ethnic pride

to ethnic terrorism

(Farrar,Straus & Giroux. N.Y. 1997)

0-374-11447-1 280

 

 

 

Teater mm 

Artaud, Antonin Det dobbelte teater

(Solum forlag, 2000)

8256012382 189
Cox, Murray Shakespeare comes to Broadmoor.

The performance and tragedy in a

Secure psychiatric hospital

(Jessica Kingsley Pub. 1992)

1-85302-121-0 272
Hunningher, B. The origin of the theater

(Greenwood Pub. 1978)

0-313-2000-76 107
Shakespeare, W. Hamlet
(Det norske samlaget, 1967)
8778651123  
Spolin, Viola Praktisk teater-arbejde

(Improvisation for the theater)

(Drama forlag,)

8778651123 395
Stanislavski, K.: An actor prepares

(Theater Arts book, 2002)

0878309837 336
Strasberg, Lee A dream of passion: The

Development of the Method

(Nem Am.Library Trade,1990)

0-452261988 201

 

 

Andre teori-retninger:

Crossley, Michele Introducing Narrative psychology.

Self, trauma and the construction

of meaning.

(Open Univ.press, 2000)
0-335-20290-X 180
Evang, Anders Utvikling, personlighet og borderline
(Cappelen, 1986)
82-02-09986-2 329
Grof, Stanislav: Den kosmiske leg – utforskningen af
den menneskelige bevidstheds
grænser.
(Borgen, 1997)
87-21-00668-7 266
Hendricks & Hendriks: Kroppens egen intelligens

Personlig förändring genom kroppsorienterad

Terapi.

(Svenska förlaget,1998)

91-7738-386-9 356
Hillman, James Koden til sjælen – På sporet af det kald
Vi hver især har i os
(Borgen, 1998)
87-21-00746-2 330
Jennings/Minde Art therapy and dramatherapy:
Masks of the soul
(Jessica Kingsley Publ. 1993)
1-85302-027-3 222
Karterud, Sigmund: Fra narsissisme til selvpsykologi
(ad Notam,Gyldendal, 1995)
82-417-0453-4 210
Karterud/Monsen Selvpsykologi: utviklingen etter Kohut
(Ad Notam,Gyldendal, 1997)
82-417-0766-5 280
Karterud/Urnes/
Pedersen
Personlighetsforstyrrelser.
Forståelse, evaluering, kombinert
Gruppebehandling
82-530-2305-7 522
Kjellqvist, Else-Britt

Kjellqvist, Else-Britt Rödt och vitt –

Om skam och skamlöshet (Carlssons, 2001)
91-7798-6989 190
Larsen/Nielsen: praktisk psykoterapi
(Tanum, 1981)
82-518-1413-8 360
Liebmann, Marian: Art-therapy for groups. –
A handbook for themes, games and exercises.
(Routledge, 1999)
0-415-04327-1 206
Minde, Åse: Kunsten som arkitekt
(Notam Gyldendal, 2000)
8241710771 200
Schützenberger, A.A. The ancestor syndrome.
Transgenerational Psychotherapy and the
hidden
links in the family tree
(Routledge, 1998)
0-415-19186-6 200
Stern, Daniel N. Her og Nå
(Abstrakt forlag 2007)
978-82-7935-196-2 240
 Skårderud, Finn Uro. En reise i det moderne selvet
(Aschehoug 1998)
82-03-26045-4 450
       
       

 

Jungiansk inspirert litteratur:

Harding, Ester M. Women`s Mysteries. The inner life
of women revealed in religious myth and ritual.
0-09-1500-61-3 241
Harding, Ester M.  Psychic energy. – Its source
and its transformation.
(Princeton Un.Pr. 1973)
0-691-01790-5 468
Johnsen, Robert A. She – Understanding female psychology
(Harper og Row, 1989)
0-06-096397-2 76
Johnsen, Robert A.

He – Understanding masculinepsychology

(Harper og Row, 1989)

0-06-096396-4 82
Johnsen, Robert A. We – Understanding the Psychology
of romantic love
(HarperCollins, 1983)
0-06-250435-5 200
Jung, Carl G. Man and his symbols
(Anchor Books, 1964)
0-385-05221-9 300
Jung, Carl G. Aion: Researches into the phenomenology
Of the self (Routledge, 1981)
0-415-06476-7 333
Jung, Carl G.: On evil (selected by Murray Stein)
Princeton, 1995
0-691-02617-3 199
Jung, Emma
 
Animus and Anima  (Spring, 1989) 0-88214-301-8 90
Franz, Marie L.von Interpretations of fairytales 0-88214-101-5 155
Franz, Marie L.von the feminine in fairytales
(Jung found.book, 1993)
0-87773-567-0 215
Franz, Marie L.von Puer Aeternus (Sigo press, 1981) 0-938434-03-9 290
Franz, Marie L.von Archetypal pattern in fairytales (Inner city 1997) 0919123775 185
Franz, Marie L.von Psychological meaning of redemption
Motifs in fairytales (Inner city 1982)
091923015 119
Pearson, Carol S.: The hero within.- Six archetypes we live by.
(Harper, 1986)
0-06-251555-1 326
Perera, Sylvia B The scapegoat complex
Towards a mythology of shadow and guilt
0-919123-22-8 110
Stevens, Anthony Archetype: a natural history of The self
(Routledge, 1990)
0-415-05220-3 319

 

 

 

 

 

Annet om drømme/eventyr/myter:

 

Barrett, Deidre Trauma and Dreams
(Harvard un.press, 1996)
0-674-00690-9 270
Campbell, Joseph The Hero With a Thousand Faces
(Mythos Books, )
0-691-01784-0 464
Campbell, Joseph Myths to live by
(Penguin, 1972)
0-14-019461-4 266
May, Rollo
Kjærlighet og vilje
Aventura, 1983
82-588-0107-4 340
Vedfelt, Ole: Drømmenes dimensjoner
(Gyldendal, 1997)
87-00-13814-2 384
Whitmont/Perera: Dreams, a portal to the source
(Routledge, 1996)
0-415-06453-8 200

 

Diverse andre spesial-temaer:

Bjørkvold, Jon R. Det musiske mennesket
Freidig forlag, Oslo 1999
82-991694-5-3 342
Bradshaw, John: Healing the shame that binds you
Can hurt you! (Health com. 1988)
0-932194-86-9 241
Durkheim, Emile
Om Selvmordet (Gyldendal, Norsk forlag, 2000) 82-05276587 215
 Hendricks, Gay
& Kathlyn:
Kroppens egen intelligens.
(Svenska förlaget, 1998)
91-7738-386-9 356
Hvid, Tove: Kroppens fortællinger (Modtryk, 1999) 87-7394-171-9 205
Laing, R.D. Familielivets psykologi (Cappelen, 1973) 82-02-02643-1 127
Laing, R.D. The divided self (Penguin Books 1990) 0-14-013537-5 205
 McDougall, Joyce Theatres of the body: a psychoanalytic
Approach to psychosomatic illness
(FA,London,1989)
1-85343-108-7 175
McDougall, Joyce Jagets teatrar: Illusion och sanning
På psychoanalysens scen. (Theatres of the mind)
(Natur och kultur, 1988)
91-27-01773-7 288
Miller, Alice
Det selvutslettende barn 87-16-14118-0 107
Miller, Alice
Du skal ikke merke (Gyldendal Norsk forlag, 1988) 82-05-17359-1 310
Miller, Alice
Den ubrukte nøkkelen (Gyldendal Norsk forlag, (1991) 82-05-2217-6 157
Miller, Alice
Den forbudte viten (Gyldendal Norsk forlag, (1992) 82-05-19132-8 190
Miller, Alice
Breaking down the wall of silence
o join the waiting child Virago press, London (1992)
1-85381-473-3 180

 

 

 

 

 

 

 

Ajour pr. 11.02.2008 E.V. 

1 certified practitioner

2 Protagonist: Fra gresk teater; den som trer frem i gruppen. Den deltageren som setter en situasjon fra sitt eget liv i scene

3  Hjelpeego: Den som spiller en rolle i protagonistens drama

 

 

Søknadsskjema til Lederutdanningen : Last ned her...