Kvalitetssikringssystem

Moreno Instituttet – Norsk Psykodrama Institutt (MI – NPI)

Vedtatt av styret 26.8.2011

 

  1. 1. Kvantitativ informasjon om utdanningstilbud

Styret i samarbeid med administrativ leder holder oversikt over studentenes kvalifikasjoner ved opptak, studentfrafall og gjennomstrømning, det vil si hvor mange studenter som tar eksamen innen normert tid og hvor mange som ikke får godkjent eksamen. Informasjonen gjengis i stiftelsens årsrapport.

  1. 2. Studenters vurdering av utdanningstilbudet

Faglærer har ansvar for at studentene etter hver samling evaluerer muntlig det utbyttet de har hatt av samlingen. Kontaktlærer (jfr. vedtekter § 6.5) har ansvar for at studentene en gang i semesteret fyller ut et skriftlig evalueringsskjema. Skjemaene vurderes av faglig ledelse som har ansvar for å rapportere til styret og å følge opp studentenes vurdering, om nødvendig med endringer i undervisningsopplegg eller pensum m.m. (jfr. vedtekter § 6.6).

  1. 3. Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering og utdanningstilbudet

Faglige ledelse evaluerer studietilbudene minst én gang i året. Etter hver eksamen gir sensorene en skriftlig rapport til faglig ledelse av eksamensform og studentpresta-sjoner. Rapportene inngår i faglig ledelses evaluering og rapporteres til styret med eventuelle forslag til endringer i studieplaner, undervisningsopplegg eller pensum m.m. (jfr. vedtekter § 6.6 og 6.7).

  1. 4. Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet

Faglig ledelse inviterer til jevnlig dialog med sentrale organisasjoner på relevante fagområder angående innhold- og kvalitetskrav til utdanningene, og om tilbud til profesjonell oppdatering for uteksaminerte kandidater. Eksempel på dette er at faglig leder for Ungdomslederutdanningen også er faglig leder for ”Pøbelprosjektet” og jevnlig samarbeider med dets nettverk.

Norsk forening for psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi (NFPSG) har en avtale med MI - NPI) om å vurdere nytte og kvalitet av tilbudet ”Ungdomsleder-utdanning” i forkant av igangsetting av studiet, og deretter en gang i året.

MI - NPI forplikter seg til å levere nødvendig informasjon om studiet til NFPSG herunder studieplan, eventuelle endringer i studieplanen, reglement, kvalitetssikrings-system, student- og sensorevalueringer, statistikk over studenter som fullfører og gjennomstrømning, samt eventuell annen informasjon NFPSG ønsker. (Se egen avtale).

  1. 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten

Styret skal kvalitetssikre utdanningstilbudene. Styret har ansvar for at undervisnings-personalet holder tilfredsstillende faglig nivå samt at fagplaner og reglement følges opp og utvikles med bakgrunn i kvalitetssikringssystemet (jfr. vedtekter § 5.3 og 5.4).

For å følge opp sitt overordnete ansvar for kvalitetssikring har styret blant annet følgende rutiner:

-      Styret har møter ca hver annen måned. Det skrives referat fra møtene.

-      Styret har en fast post på sine møter der faglig ledelse rapporterer fra de forskjellige utdanningene/kullene, samt eksamensavviklingene. Under denne posten blir også studentevalueringene tatt opp.

-      Styret har en fast post ”studentsaker” på sine møter der faglig ledelse rapporterer om eventuelle problemer av helsemessig eller sosial art blant studentene som påvirker studiene.

-      Styret tilrettelegger for at studentrepresentantene kan møte i saker som er av betydning for studentene.

-      Styret er representert på de årlige lærersamlingene (jfr. vedtekter for § 6.6) der alt undervisningspersonell og sensorer deltar. Oppsummering fra disse møtene legges fram for styret.

-      Hovedlærere ved instituttet skal ha den høyeste utdanningen innen psykodrama T.E.P (Trainer, Educator and Practitioner), og være godkjent av NBE (Nordic Board of Examiners). Styret diskuterer og bestemmer hvilke hovedlærere som har kvalifikasjoner som passer best til hvilken undervisning og bestemmer hvilke kvalifikasjoner gjestelærere, assistentlærere og sensorer skal ha.

-      Styret utarbeider årsrapport blant annet med bakgrunn i styrereferater, evalueringsrapporter og kvantitativ informasjon.

  1. 6. Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten

På bakgrunn av evalueringsrapporter fra studenter, lærerpersonell, eksterne kontakter samt kvantitativ informasjon, har styret et årlig strategimøte der viktige endringer i studieplaner, prosedyrer for gjennomføring og eventuelle nye tilbud drøftes og vedtas.

 

 

 

 

 

Ekstra informasjon