Studieplaner for årstudiet i Psykodrama for 2018-2019.

Innledning
Et årstudium i psykodrama gir studenten gjennom teoretiske studier og praktiske øvelser basiskunnskap i metoden. I tillegg til en innføring i Morenos metoder og filosofi vil studenten få selvutvikling gjennom gruppeterapi som vil være en del av utdannelsen. Dette vil gi studenten en unik mulighet til å bli kjent med seg selv og sine relasjoner på en ny måte, samt å få arbeide med eget materiale over tid i en trygg ramme. Etter fullført årsstudium og bestått eksamen får studenten diplom for årsstudium i Morenianske teknikker. De vil da kunne anvende psykodramatiske delteknikker, men kan ikke drive egne psykodramagrupper.

Etter oppnådd diplom kan studentene gå videre til det andre året som fokuserer på gruppeledelse. Deretter kan de velge enten å utdanne seg til psykoterapeut med psykodrama som metode, eller til coach/gruppeleder eller prosessleder i næringslivet. 

 

Opptakskrav
Opptak på studiet krever i prinsippet utdanning på bachelornivå. Yrkespraksis kombinert med annen utdanning kan på særskilte vilkår danne grunnlag for opptak. Søkere blir vurdert gjennom sin skriftlige søknad, et intervju og deltagelse på et obligatorisk forkurs.

Studenter som tas opp på studiet må dokumentere 50 timer egenerfaring i psykodramagrupper før oppstart på utdanningen. Før avlagt eksamen etter ett år skal kandidaten til sammen ha 75 timers egenerfaring. Dette kommer i tillegg til gruppeterapien i tilknytning til undervisningssamlingene. Dersom studenten velger å gå videre skal ytterlige 125 timers egenerfaring være dokumentert senest innen utgang av det andre studieåret, totalt 200 timer.

Studenter påtar seg ved opptak ansvar for egen læringsprosess og medansvar for gruppens terapeutiske læringsprosess.

 

Studiets læringsmål

  • Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om J.L. Morenos liv og virke.

  • Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sentrale begreper i Morenos filosofi og metode som

            - spontanitet/kreativitet

            - rolleteori

            - tele

            - møtet

            - sosiometri

  • Studentene skal tilegne seg grunnleggende innsikt og kunne gjøre bruk av psykodramatiske teknikker som:

            - oppvarming

            - intervju

            - Scenesetting

            - rollebytte

            - dublering

            - speiling

            - deling

            - ledelse av delteknikker under direkte veiledning

            - grunnleggende sosiometriske teknikker

 

  • I tillegg skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om enkelte psykologiske begreper som overføring, motoverføring, projeksjoner og projektiv identifikasjon. 
  • Studentene vil bli kjent med metoden gjennom å delta i prosesser som individ, hjelpe-ego og gruppemedlem. De skal lære å drøfte egen utvikling og prosess i disse rollene samt øves opp til faglig refleksjon.
  • Studenten skal arbeide aktivt med egne reaksjonsmønstre og emosjonelle reaksjoner som ledd i utvikling av spontanitet og empati.
  • Studenten skal tilegne seg kunnskaper om grunnleggende etiske retningslinjer for psykodramatikere og kunne reflektere omkring etiske dilemmaer i psykodramatisk arbeid.

 

Innhold

Tema

Hovedemner

Delemner

Psykodrama

-filosofi

-teori

-metode

1. Innføring i psykodramabegreper, teknikker og delelementer

 

- Protagonist - Hjelpe-ego

- Lederen - Gruppen

- Intervju - Scenesetting

- Rollebytte - Speiling

- Deling - Dublering

2. Innføring i psykodramaets faser

Oppvarming – Handling - Avslutning

3. Innføring i Moreniansk

filosofi og historie

- Morenos liv og virke

- Rolleteori - Møtet

- Spontanitet/kreativitet - Tele

4. Innføring i Sosiometri

- Sosialt atom - Sosiogram

- Spektrogram - Forenklet sosiometri

Psykologisk forståelse og individual-psykologi

 

 

 

1. Innføring i grunnleggende

psykologiske begreper

 

- Overføring – motoverføring – projeksjon
- projektiv identifikasjon

2. Innføring i begrepet

Spontanitet

- Spontanitet versus impulsivitet

- Spontanitet og kreativitet

Sosiologisk og sosialpsykologisk forståelse

 

 

 

 

 

 

1. Innføring i sosiometri

 

- Spektrogrammer

- Sosialt atom

- Forenklet sosiometri

2. Gruppedynamikk

- Egen plass i gruppen

Teatervitenskap og litterære emner

1. Grunnleggende forståelse av sceniske virkemidler

­Dramaturgi

­Møte mellom sal og scene

­Spillteknikker

­Improvisasjons- og spontanitetstrening

­Scenografi

Etikk

 

 

 

 

 

 

 

1. Etiske retningslinjer

for psykodramaassistenter

 

­Taushetsplikt

­Retningslinjer for ferdig utdannede assistenter

2. Grunnleggende etiske

problemstillinger

 

­Etiske dilemmaer i rollen som leder og gruppemedlem

­Etikk i relasjonen mellom terapeut og klient

 

Pedagogiske emner

 

 

 

 

1. Grunnleggende

kommunikasjonsteori

­ Kommunikasjon i grupper

­ Spontanitetstrening

2. Grunnleggende kommunikasjons-ferdigheter

Bevisstgjøring av:

- Kroppsspråk

- Stemmebruk

­ Stemmeintensjon

3. Innføring i gruppeledelse

­ Ledelse av oppvarmingsøvelser

­ Kommunikasjon med protagonisten og med gruppen

­ Intervjuteknikk

4. Skriving av prosess-

evalueringer

 

Forsknings-metode og vitenskapsteori

 

1. Innføring i

oppgaveskriving

­ Bruk av egne erfaringer i oppgaver (introspeksjon som empirisk metode)

­ Vitenskapelig formidling

­ Kildebruk og etikk

Praksis

1. Praktiske øvelser med medstudenter og lærer som veileder

2. Terapeutisk egenerfaring inkl. refleksjon over egen prosess

 

Organisering og arbeidsformer

Årsstudiet er organisert som deltidsstudium over to semestre. I alt består studiet av et to dagers forkurs og fem obligatoriske studiesamlinger.  Undervisning foregår i forelesnings- og seminarform, demonstrasjoner, praktiske øvelser og trening under veiledning.

Mellom samlingene trener studentene på egen hånd i basisgrupper og arbeider individuelt med litteraturstudium og oppgaveskriving.

 

Obligatoriske arbeidskrav/praksis

  • Obligatorisk deltakelse på samlingene. (maksimalt 10 % fravær )
  • Fire skriftlige innleveringer som er faglige oppsummeringer og refleksjonsdokumenter over egen og gruppens prosess
  • Diplomoppgave, ca ti sider over selvvalgt emne

Deltagelse i avsluttende praktisk eksamensgruppe med ansvar for selvvalgt presentasjon for å vise egne ferdigheter.

 

Vurderingsformer

Uformell vurdering

Studentene vurderes underveis av lærerne individuelt og får muntlig tilbakemelding på sin faglige og personlige utvikling.

Formell vurdering

Fire skriftlige innleveringer med karakter godkjent/ikke godkjent

To formelle studentsamtaler

Diplomoppgave med karakter godkjent/ikke godkjent

2 timer individuell praktisk eksamen med påfølgende muntlig diskusjon (processing)


Pensum

Totalt pensum = ca. 2600 sider

Obligatorisk = 2100 sider

Kursorisk = 500 sider

 

Obligatorisk litteratur:   ISBN sider
Berglind, Hans (red) Cura, 1998 Skapande Ögonblick: Psykodrama och sociodrama 91-89091-02-7 216
Blatner, Adam Acting in. Practical applications of Psychodramatic methods. (Free Ass. 1997)

Svensk utgave: Praktisk psykodrama, (natur och kultur,1984)

1-85-343-367-5
91-27-63161-3
200
174
Blatner Foundations of psychodrama, history, Adam & Allee” theory and practice (Springer,N.Y.1988) 0-8261-6040-9 200
Fox, Jonathan The essential Moreno (Springer,N.Y.1987) Part 1: s. 3-36 0-8261-5821-8 33
Dayton, Tian Psychodrama and experiential therapy, Health communications,Inc. 1994 1-55874-296-4 269
Ilstad, Steinar Generell psykologi. Tapir akad.forlag, 2002 82-51-91742-5 327
Moreno, J.L The theatre of spontaneity, Beacon House Inc., 1983   127
Rasmussen, Bjørn: Sjel i handling, Tapir forlag. Un. I Trondheim 1989 82-519-1008-0 79
Røine, Eva Psykodrama – Om å spille hovedrollen I sitt eget liv. (Artemis, 1992) 82-992636-0-3 243
Slettemark, Gro Psykodrama og sosiometri i praksis, Fagspesialisten AS, 2004 (minus kap. Om spontanitet og rolleteori) 82-992929-5-6 307
Smith-Hald, Bjørn En håndfull oppvarmings- og avslutnings-Øvelser, (Studentoppgave 1997)    
Weihe, H-J.Wallin Relasjonsarbeid og kommunikasjon (Tano, 1997) 82-518-3501- 1 195
      2170

 

 

Kursorisk: 

    ISBN sider
Boal, Augusto Stop! Det er magisk! Drama, 1985 87-7419-382-1 159
Karp, M. et al: Routledge, 1998 The handbook of psychodrama 0-415-14846-4 305
Ilstad, Steinar & Nystuen, Kjell Sosialpsykologi (Tapir, 1997) 82-519-1264-4 184
       

Vitenskapsteori og metode:

Sissel Lie.Fri som foten : om å skrive fagtekster

Oslo : Ad notam Gyldendal, 1995 158

  

Annen anbefalingsverdig litteratur:

Andersen, H.C. Eventyr   ca. 250
Asbjørnsen og Moe Eventyr   ca. 250
Assagioli, Roberto Psychosynthesis    
Penguin Books 1992     315
Berne, Eric Games people play, (Penguin books, 1964) 0-14-002768-9 162
Bettelheim, Bruno: Sagnens förtrollande värld. Folsagornas innebörd och betydelse 91-20-06031-9 380
Bradshaw, John Familiehemmeligheter 82-7413-392-7 300
Grimm Brødrene Grimms eventyr   ca. 250
Holmes,Paul & Karp, Marcia Psychodrama, Inspiration and technique (Tavistock/Routledge, Lond. 1991)   244
Hognestad, Astri Livskriser og kreativitet    
Holtsmark, Anne Norrøn mytologi 82-521-3344-4 176
Jung, C.G. Minner, drømmer, tanker 82-05-19140-9 267
Kellerman, Peter F. Focus on psychodrama, The therapeutic aspects ofpsychodrama, (Kingsley publ. London 1992) 1-85302-127-X 166
May, Rollo Myter og identitet, Aventura 1992 82-588-0837-0 244
Miller, Alice Barneskjebner 82-05-12333-0 102
Møller, Marchen (Borgen) Psykodrama og undervisning 87-87315-54-8 119
Pinsent, John Greske myter og sagn,alt.: annen innføring i gresk mytologi 87-87315-54-8 156
Stanislavski, K. An actor prepares 87-17-01062-4 486
Strasberg, Lee A dream of passion: The Development of the Method (Nem AmLibrary Trade,1990) 0-452261988 201
Vedfelt, Ole: Drømmenes dimensjoner    

 


Søknadsskjema for Årsstudium i psykodrama (word)